Policy för personuppgiftsbehandling

1. INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Denna integritetspolicy gäller för behandling av personuppgifter inom Brizley AB). Personuppgiftsansvarig enligt denna integritetspolicy är, beroende på behandling, antingen Brizley AB:s moderbolag, BRIZLEY AB (org.nr. 556860–8110) eller dotterbolag till BRIZLEY AB, enskilt eller gemensamt. Den som är personuppgiftsansvarig för behandlingen, ansvarar för att behandlingen är laglig enlig gällande dataskyddslagstiftning. 
 Denna integritetspolicy gäller för vår behandling av externa personuppgifter, dvs. personuppgifter som avser våra kunder, leverantörer, potentiella kunder och leverantörer, samarbetspartners, besökare till våra webbplatser, jobbsökande och andra personer som inte är anställda i Brizley AB (nedan ”dig/dina”). 
 Vi är transparenta med varför och hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, och all vår behandling sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning (inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och nationell dataskyddslagstiftning) för att skydda den personliga integriteten (nedan ”Dataskyddslagstiftning”). 
 Med ”behandling” avses insamling, lagring, bearbetning, överföring och andra åtgärder avseende dina personuppgifter, och med ”personuppgifter” avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, såsom namn, identifikationsnummer, lokaliseringsuppgift, eller online-identifikatorer, enligt vad som följer av Dataskyddslagstiftningen. Även andra begrepp som används i denna integritetspolicy har den betydelse som anges i Dataskyddslagstiftningen. 
 Nedan kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter, varför vi gör det, hur länge vi gör det och vilka vi kan komma att dela personuppgifterna med. 

2. HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER SOM AVSER DIG, OCH VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?
Vi samlar i första hand in personuppgifter direkt från dig, genom att du lämnar dina personuppgifter till oss i samband med ett personligt möte, e-post- eller telefonkontakt, eller via vår webbplats eller sociala medier.
 Vi samlar i vissa fall in personuppgifter från annan än dig, exempelvis från allmänt tillgängliga källor och från tredje part i form av kontaktlistor eller uppgifter från kreditupplysningsföretag. När vi samlar in uppgifter från annan än dig, underrättas du om detta så snart som möjligt och senast inom en månad från det att personuppgifterna samlades in.
 De personuppgifter vi samlar in avser huvudsakligen namn och kontaktuppgifter, beroende på syftet med behandlingen, och avser normalt:
 • För privatkunder (nuvarande och tidigare): namn, personnummer, adress, telefonnummer (inklusive mobiltelefonnummer), e-postadress, annan kontaktinformation, bankkonto eller kreditkortsuppgifter och annan betalningsinformation, kreditupplysningar, historik avseende genomförda köp mm inkl. betalningshistorik
 • För företagskunder (nuvarande och tidigare): namn, telefonnummer (inklusive mobiltelefonnummer), e-postadress, annan kontaktinformation
 • För arbetssökande: namn, personnummer, adress, telefonnummer (inklusive mobiltelefonnummer), e-postadress, annan kontaktinformation, fotografi, ansökningshandlingar.
Vi behandlar normalt inte känsliga personuppgifter (”särskilda kategorier av personuppgifter”, dvs. personuppgifter som avser exempelvis etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös övertygelse, medlemskap i fackförening, eller uppgifter om hälsa). I det fall du dock självmant väljer att lämna sådana känsliga personuppgifter till oss, exempelvis i en ansökningshandling från en arbetssökande, kommer vi dock självklart att behandla även dessa i enlighet med Dataskyddslagstiftningen (och vår behandling av dessa ske med stöd av artikel 9.2.a) dataskyddsförordningen då ditt utlämnande ska ses som ett uttryckligt samtycke till behandlingen för det specifika syfte för vilka personuppgifterna utlämnas (hantering av din ansökan om anställning eller annat relevant syfte).

3. VARFÖR VI SAMLAR IN DINA PERSONUPPGIFTER, HUR LÄNGE VI GÖR DET, OCH VÅRA LEGALA GRUNDER FÖR BEHANDLINGEN
Av Dataskyddslagstiftningen följer att all behandling av personuppgifter kräver att det finns ett angivet specifikt ändamål för behandlingen, och att det finns en tillämplig ”legal grund” (exempelvis ditt samtycke) för behandlingen. Vidare får personuppgifterna endast behandlas under en begränsad tidsperiod.
 I tabellen nedan anger vi de olika situationer då vi samlar in personuppgifter som avser dig, och för vilka ändamål vi då behandlar dina personuppgifter, hur länge vi lagrar och behandlar personuppgifterna, och vilken legal grund som gäller för behandlingen.
 Vi kommer att behandla dina personuppgifter för de ändamål som framgår nedan och aldrig för något ändamål som är oförenligt med dessa. Vi kommer vidare endast att behandla personuppgifterna under den tidsperiod som framgår nedan, såvida det inte krävs av tillämplig lag (exempelvis bokföringslagen) att vi är tvungna att behandla personuppgifterna under en längre tidsperiod än vad som anges nedan (i sådant fall kommer vi dock endast att behandla dina personuppgifter i den utsträckning sådan tillämplig lag kräver detta). 
 Personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Vi gallrar personuppgifter löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Som utgångspunkt innebär detta att personuppgifter endast bevaras till dess att våra och den registrerades samtliga mellanhavanden är slutligt reglerade.

BEHANDLING LEGAL GRUND LAGRINGSTID
Ingående av avtal och administration av avtalsförhållandet. Vi behandlar personuppgifter i samband med förberedelse för avtal (privatpersoner och kontaktpersoner hos potentiella kunder, leverantörer eller samarbetspartners) samt för administration och fullgörelse av ingångna avtal (privatpersoner och kontaktpersoner hos nuvarande och tidigare kunder, leverantörer eller samarbetspartners), särskilt för hanteringen av betalning, leverans och hantering av reklamations- och garantiärenden. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att fullgöra avtal eller vidta åtgärder innan avtal ingås, enligt artikel 6.1 b) dataskyddsförordningen. Informationen sparas under avtalstiden. Uppgifter om tidigare kunder gallras som grundregel ett år efter avtalets upphörande.
Affärskontakter. Personuppgifter om affärskontakter registreras för att upprätthålla en kontaktlista. Se även vår behandling av personuppgifter vid marknadsföring nedan. Behandlingen sker på grundval av vårt legitima intresse av att upprätthålla affärsrelationer och för att kommunicera med de registrerade. Vi bedömer som utgångspunkt att detta intresse överväger de registrerades intresse av skydd för sin personliga integritet. Personuppgifterna kommer att behandlas endast så länge som den registrerade är en affärskontakt till BRIZLEY AB.
Rekrytering. BRIZLEY AB behandlar personuppgifter som inhämtas i samband med rekryteringsförfaranden. Det kan förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos BRIZLEY AB närstående företag, externa rekryteringsföretag och organisationer med vilka vi samarbetar med vid rekryteringsprocessen. Den huvudsakliga legala grunden för behandlingen är berättigat intresse, då behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna hantera din ansökan och genomföra rekryteringsförfarandet. Vid rekryteringsförfaranden ges sökande möjlighet att samtycka till att vi bevarar personuppgifter inför kommande rekryteringsbehov. Personuppgifterna kommer att bevaras av oss och våra samarbetspartners under den tid det är nödvändigt med hänsyn till för att genomföra rekryteringsförfarandet. Den sökande kan när som helt återkalla ett sådant samtycke. När den registrerade inte längre samtycker till att BRIZLEY AB behandlar personuppgifterna inför kommande rekryteringsförfaranden raderas uppgifterna.
Marknadsföring. BRIZLEY AB behandlar e-postadresser för att genomföra direktmarknadsföring av bolagets produkter. Vi köper i vissa fall in information från adressleverantörer (uppgiftssäljande företag (ex. Bisnode)) som omfattar bl.a. företagsnamn, personnamn, e-postadresser, titel/tjänst, bransch, etc.). Detta görs primärt i syfte att göra inbjudningar till event, bedriva marknadsföring och/eller för annan kommunikation med en viss målgrupp som vi bedömer har behov och/eller intresse av de produkter och/eller tjänster som vi erbjuder. Personuppgifterna behandlas på grundval av vårt berättigade intresse av att upprätthålla en kontaktlista, upprätthålla affärskontakter och för att kommunicera med den registrerade som en affärskontakt. Vi bedömer som utgångspunkt att dessa legitima intressen överväger den registrerades intresse av att uppgifterna inte behandlas. Genom att acceptera våra försäljningsvillkor godkänner du att BRIZLEY AB behandlar e-postadresser och telefonnummer för att genomföra direktmarknadsföring av bolagets produkter. Uppgifterna behandlas på grundval av vårt legitima intresse av att upprätthålla en kontaktlista, upprätthålla affärskontakter och för att kommunicera med den registrerade som en affärskontakt. Vi bedömer som utgångspunkt att dessa legitima intressen överväger den registrerades intresse av att uppgifterna inte behandlas. Vi delar även uppgifterna med Google LLC. Personuppgifterna sparas under tiden det berättigade intresset föreligger. Radering av personuppgifter kan ske vid begäran från den registrerade.
Kundtjänst och affärsutveckling. Vi behandlar korrespondens och feedback rörande våra produkter och köp i vår kundtjänst i syfte att ge service till våra privat- och företagskunder, leverantörer och samarbetspartners samt att utveckla och förbättra våra produkter. Uppgifterna behandlas på grundval av vårt berättigade intresse av att ge service till kunder, leverantörer och samarbetspartners samt att utveckla och förbättra bolagets produkter och system. Vi bedömer som utgångspunkt att detta intresse överväger den registrerades intresse av att uppgifterna inte behandlas. Personuppgifterna behandlas under tiden för ditt ärende och raderas sedan om inte personuppgifterna övergår till att behandlas för ett annat ändamål såsom marknadsföring.
Statistik. Vi behandlar användargenererade data såsom klick- och besökshistorik, tekniska data rörande enheter som används samt information om interaktion med oss såsom uppgifter om hur länge sidor har besökts och hur sidor har nåtts. Insamling av ovannämnda data sker via cookies. Se information om vår användning av cookies nedan. Uppgifterna behandlas på grundval av vårt berättigade intresse av att kunna utveckla och förbättra våra system samt för statistikändamål och kvalitetsarbete. Vi bedömer som utgångspunkt att detta intresse överväger den registrerades intresse av att uppgifterna inte behandlas. Personuppgifterna sparas under den tid som det berättigade ändamålet föreligger.
Användarkonto. Vi behandlar personuppgifter vid skapande och innehavandet av användarkonto på vår webbsida i syfte att tillhandahålla och administrera kontot. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att fullgöra det avtal som ingås vid skapandet av användarkontot. Vi behandlar personuppgifterna under tiden användarkontot är aktivt. Vid avslutande av kontot raderar vi personuppgifterna inom 12 månader som grundregel.

4. DELNING AV DINA PERSONUPPGIFTER MED ANDRA, OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LAND
Delning av dina personuppgifter med andra aktörer kan komma att ske i följande situationer:
 Vi anlitar andra företag för att utföra tjänster åt oss, som i vissa fall innebär att de behöver behandla dina personuppgifter för vår räkning. Sådana tjänster inkluderar IT-tjänster, marknadsföringstjänster, transport- och leveranstjänster. Dessa företag kallas för personuppgiftsbiträden, och de får endast behandla personuppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi ingår avtal med varje personuppgiftsbiträde, i enlighet med kraven i Dataskyddslagstiftningen, för att garantera säkerheten för dina personuppgifter och se till att personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifterna i enlighet med våra instruktioner och de säkerhetskrav som följer av Dataskyddslagstiftningen. 
 Vi kan även komma att dela personuppgifter med våra leverantörer och återförsäljare, för administrativa ändamål avseende våra kunder och deras kontaktpersoner samt för direktmarknadsföring av våra produkter. Om sådan delning sker, är bolagen som tar emot uppgifterna personuppgiftsansvariga för personuppgifterna.
 Vi överför normalt inte dina personuppgifter till någon aktör i land utanför EU/EES-området (s.k. ”tredje land”.). Om vi i undantagsfall skulle göra detta, tillser vi att överföringen sker i enlighet med de krav som följer av Dataskyddslagstiftningen, såsom genom användning av EU:s standardavtalsklausuler (i tillämpliga fall, med kompletterande skyddsåtgärder). Om överföringen sker till ett personuppgiftsbiträde, tillser vi att vårt avtal med personuppgiftsbiträdet reglerar detta och att överföringen sker i enlighet med de krav som följer av Dataskyddslagstiftningen. 
 I övrigt lämnar vi endast ut dina personuppgifter om tvingande lag så kräver eller om du samtyckt till utlämningen. Vi säljer aldrig några personuppgifter till någon annan för direktmarknadsföringsändamål eller liknande. 

5. SÄKERHET FÖR DINA PERSONUPPGIFTER
Vi vidtar de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå för att skydda dina personuppgifter, särskilt för att skydda dem från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till dina personuppgifter, i enlighet med vad som krävs enligt Dataskyddslagstiftningen.
 Om vi anlitar ett personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter enligt ovan, kommer vi att ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträdet för att säkerställa att även denne upprätthåller en lämplig säkerhetsnivå för dina personuppgifter.

6. DINA RÄTTIGHETER ENLIGT DATASKYDDSLAG-STIFTNINGEN
Enligt Dataskyddslagstiftningen har du ett antal rättigheter, som du kan utöva genom att kontakta oss (se kontaktuppgifter längre ner i denna integritetspolicy). Observera att en begäran om utövande av en rättighet inte alltid resulterar i någon åtgärd, då Dataskyddslagstiftningen anger olika villkor för hur rättigheterna kan utövas (och då vi exempelvis kan vara skyldiga enligt lag att spara personuppgifter som du önskar få raderade). 
 Dina rättigheter enligt Dataskyddslagstiftningen inkluderar: 
 • Rätt till tillgång - enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få tillgång till sina personuppgifter samt att få viss information rörande behandlingen av personuppgifterna. Informationen rörande behandlingen av personuppgifterna anges i denna integritetspolicy.
 • Rätt till rättelse - enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen har registrerade rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att få komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt till radering - enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen har, under vissa omständigheter, registrerade rätt att få sina personuppgifter raderade (den så kallade ”rätten att bli bortglömd”).
 • Rätt till begränsning av behandling - enligt artikel 18 i dataskyddsförordningen har, under vissa omständigheter, registrerade rätt att begränsa behandlingen som den ansvarige vidtar.
 • Rätt till dataportabilitet - enligt artikel 20 i dataskyddsförordningen har registrerade rätt att få ut sina personuppgifter (eller få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Rätt att göra invändningar - enligt artikel 21 i dataskyddsförordningen har registrerade rätt att invända mot särskilda personuppgiftsbehandlingar, t.ex. samtliga behandlingar som grundar sig på vårt berättigade intresse som legal grund.
Om du kontaktar oss för att utöva dina rättigheter, önskar vi att du gör detta skriftligen så att vi kan verifiera att det verkligen är du som kontaktar oss, för att undvika att någon obehörig person får tillgång till dina personuppgifter. 
 Dessutom har du, och alla andra registrerade, rätt att inge klagomål avseende vår behandling av personuppgifter till ansvarig tillsynsmyndighet, vilken i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). På Integritetsskyddsmyndighetens webbplats finns ytterligare information om hur du går till väga.
 För användning av dina personuppgifter som sker i samband med vårt nyhetsbrev eller utskick av direktmarknadsföring genom e-post, kan du när som helst meddela att du önskar avregistrera dig från framtida utskick. Detta kan ske genom en länk i utskicket eller genom att kontakta vår kundtjänst. Vi kommer i sådant fall att sluta behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

7. KONTAKTUPPGIFTER
Om du vill utöva dina rättigheter avseende dina personuppgifter enligt ovan, eller i övrigt har frågor, synpunkter eller klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på info@brizley.com, eller per post till: BRIZLEY AB Kabyssgatan 4D, 12 30 Stockholm. 

8. SÄRSKILT OM COOKIES
8.1 Vad är cookies?
Cookies är små textfiler som lagras på din dator. De får alla unika nummer.
 Det finns olika typer av cookies:
 • Sessionscookies: Dessa sparas tillfälligt på din dator när du besöker vår webbplats och tas bort så fort du stänger ner din webbläsare.
 • Permanenta cookies: Dessa finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem.
 • Förstapartscookies: Dessa cookies placeras på din dator av oss när du surfar in på vår webbplats.
 • Tredjepartscookies: Dessa cookies används för att samla information för annonsering och skräddarsytt innehåll samt för webbstatistik och kommer från våra samarbetspartners i samband med att du surfar in på vår webbplats (det är tredjepartscookies som gör att du t.ex. ser annonser på produkter som du tidigare har klickat eller gjort sökningar på). Dessa tredjepartscookies ger en bild av användarens surfvanor och det finns möjlighet att blockera just denna typ av cookies i din webbläsare genom att där göra en individuell inställning i din dator om du inte vill att tredjepartscookies ska accepteras.
8.2 Varför använder vi cookies?
Med hjälp av cookies (och andra tekniker) kan vi göra bra saker för att förbättra din användarupplevelse. Vi samlar in information om dig som surfar på vår webbplats genom flera typer av cookies eller infosamlare. 
 Nedan kan du se vilken typ av cookies vi har samt hur vi använder informationen som samlas in:
 • Nödvändiga cookies: Innehåller information som vi måste ha för att du ska kunna få tillgång till vissa tjänster. Ett exempel är att vi ska komma ihåg vilka produkter du har lagt i din kundvagn eller hur långt du har kommit i din beställning. Nödvändiga cookies används också för att vi ska kunna erbjuda dig live chatt-funktionen och vår betallösning.
 • Prestandacookies: Används för att se till att de sidor du använder ska laddas snabbare.
 • Analyscookies: Innehåller generell information om hur du använder våra tjänster. Informationen gör att vi kan anpassa vår hemsida efter dina behov så att vi kan göra din användning så enkel som möjlig eller för att kunna analysera våra besöksflöden. Vi måste ju se till att vi alltid har tillräckligt med kapacitet att ta emot alla besökare som surfar in på vår webbplats när vi släpper nya spännande kollektioner eller för att veta hur vi på bästa sätt ska bemanna vår digitala kundtjänst.
 • Funktionscookies: Används för att vi ska komma ihåg vilka val du gjort när du tidigare använt våra tjänster. Du ska t.ex. inte varje gång du besöker oss behöva välja vilket land du befinner dig i, vilket språk som vår webbplats ska visas i eller upprepade gånger behöva fylla i användarnamn och lösenord för varje sida du besöker när du redan gjort en inloggning. Vi vill också underlätta för dig att komma ihåg vilka produkter som du är intresserad av genom att spara din varukorg, din inköpslista eller din senast valda butik.
 • Säkerhetscookies: Hjälper oss att kunna upptäcka och spåra bedrägerier eller andra försök till olovlig tillgång till din information och våra tjänster.
 • Marknadsföringscookies: Samlar in information om dina aktiviteter och visat intresse på vår webbplats, kort sagt vad du klickat på så att vi kan ge dig relevanta erbjudanden i andra kanaler (till exempel vilka av våra produkter du ser i banners på andra sidor).
8.3 Är det cookies som gör att jag ser marknadsföring från BRIZLEY AB på andra sajter
Ja, vi använder marknadsföringscookies. Dessa används för att ge dig den bästa upplevelsen av oss – både när du besöker oss och när du lämnar vår webbplats. Informationen i dessa cookies använder vi för att:
 • Ge dig ett innehåll du verkar vara intresserad av direkt. Vi ser vilka delar av vår webbsida du besökt och var du klickat och drar slutsatsen av vad du vill se mer av. Den informationen används för att avgöra vilken marknadsföring som kan tänkas vara mest intressant för just dig. Därför kan du upptäcka att den där soffan du klickat på dyker upp även på andra sidor, i banners från oss.
 • Vi samarbetar också med andra företag som hjälper oss med vår marknadsföring, s.k. retargeting som utgör mer eller mindre våra digitala skyltfönster (exempelvis genom bannerannonsering). Detta innebär att dessa företag kan placera cookies (se ovan) för att vi ska kunna ge dig inspiration du vill ha även i andra kanaler. Baserat på hur du rört dig på vår webbsida ser du helt enkelt marknadsföring riktad till just dig där vi har köpt annonsering.
8.4 Har du någon gång funderat över varför du ser annonser från oss när du surfar vidare till andra sajter? Eller hur vi kan behålla din information genom hela köpprocessen?
Cookies, web beacons och pixel tags är olika tekniker som vi använder oss av för att du enkelt ska kunna hitta det du letar efter, slippa fylla i uppgifter som du redan har fyllt i vid ett tidigare tillfälle eller för att du ska få ta del av erbjudanden och få information om nyheter som kan vara intressanta för dig. Målet för oss är att förenkla din användning av våra tjänster och förbättra din upplevelse av oss.
8.5 Vad är det för skillnad mellan cookies och web beacons, pixel tags och andra tekniker som BRIZLEY AB använder sig av?
Till skillnad från textfilerna i en cookie är web beacons (eller pixel tags som de också kallas) av en mer grafisk karaktär. Du kan tänka på en web beacon som en transparent bild som läggs över en annan bild (t.ex. ett mail) och som registrerar var på bilden som du klickar. Vår web beacon gör det alltså möjligt för oss att veta vilken information som du tycker är intressant och vill läsa mer om.
8.6 Hur gör jag om jag inte längre vill att ni sparar mina ”cookies”?
Du kan alltid ändra dina webbläsarinställningar eller enhetsinställningar för användningen och omfattningen av cookies. Klicka dig in på inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du ändrar dina cookieinställningar. I dina inställningar kan du blockera alla cookies men du kan också välja att endast acceptera förstapartscookies eller välja att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Kom ihåg att nödvändiga cookies behövs om du fortfarande ska kunna använda vår webbplats och våra tjänster.

9. ÄNDRING AV DENNA INTEGRITETSPOLICY
Denna integritetspolicy kan komma att ändras från tid till annan, beroende på exempelvis ändringar i vår behandling av dina personuppgifter, varvid en uppdaterad version av denna integritetspolicy kommer att publiceras på vår webbplats. Alla ändringar av integritetspolicyn kommer självklart att vara i enlighet med vad som följer av Dataskyddslagstiftningen.

Denna integritetspolicy är senast uppdaterad: 2024-01-19Cookies

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Klicka ”Tillåt alla cookies” för att godkänna cookies och fortsätta använda vår hemsida.

Läs mer om hur vi använder cookies


Beskrivning av kakor

Genom att välja "Tillåt alla cookies" godkänner du alla cookies i listan under.
Genom att välja "Endast nödvändiga" godkänner du endast First-party cookies i listan under.

 • First-party cookies - Används för hemsidans grundläggande funktioner
 • Google Analytics - Används för statistik och marknadsföring
Cookie: ""